уторак, 03. новембар 2009.

Rad sa PDF-om

Kada u Firefox-u na Ubuntu-u treba da sačuvamo neku stranicu, možemo koristiti opciju "File → Print → Print to file" i odabrati da li ćemo dokument sačuvati kao .ps ili .pdf.
Open Office kao podrazumevani paket kancelarijskih aplikacija podržava izvoz dokumenata (tekstovi, prezentacije, grafikoni itd.) u .pdf, tako da je lako svaki rad sačuvati kao .pdf.
Međutim, kada od gomile .jpg datoteka želimo napraviti jednu .pdf datoteku nijedan od ovih načina nije naročito praktičan. Za ovako nešto najpraktičnije je instalirati program imagemagick, komandom iz terminala:
$ sudo apt-get install imagemagick

pa u terminalu otvoriti direktorijum koji sadrži .jpg datoteke i uneti komandu:
$ convert -page A4 -compress jpeg *.jpg output.pdf


koja će sve .jpg datoteke koje se nalaze u direktorijumu konvertovati u jednu .pdf datoteku sa nazivom output.pdf.
Ukoliko pak imamo potrebu da više .pdf datoteka spojimo u jednu, trebaće nam progam
pdftk, koji se može instalirati komandom:
$ sudo apt-get install pdftk


nakon instalacije spajanje .pdf datoteka vrši se komandom:
$ pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf


gde su
1.pdf, 2.pdf i 3.pdf pojedinačne .pdf datoteke a 123.pdf izlazna datoteka t.j. skup sve tri.
Pdftk se može koristiti i za izdvajanje odredjenog dela stranica iz nekog .pdf dokumenta, i njihovo smeštanje u novu .pdf datoteku. Komandom:

$ pdftk A=1.pdf cat A1-7 output output.pdf

iz .pdf dokumenta sa imenom 1.pdf, izdvajamo sve stranice od prve do sedme (uključujući i nju) i smeštamo ih u novu .pdf datoteku sa imenom output.pdf. Ovo je naravno moguće izvesti i sa više ulaznih dokumenata odjednom, komandom:
$ pdftk A=1.pdf B=2.pdf cat A1-7 B1-5 output output.pdf


iz dokumenta sa imenom
1.pdf izdvajamo stranice od prve do sedme i iz dokumenta sa imenom 2.pdf izdvajamo stranice od prve do pete i sve ih smeštamo u novu .pdf datoteku sa imenom output.pdf.